آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده صاحبان سهام

ازکلیه سهامداران محترم شرکت موتوژن (سهامی عام )یانمایندگان قانونی آنهادعوت می شوددرجلسه مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده شرکت که درساعت 12صبح روزچهارشنبه مورخ 28/8/1393 درمحل دفتربازرگانی شرکت موتوژن واقع درتهران- خیابان استادمطهری- بعدازچهارراه قائم مقام فراهانی – شماره 243 تشکیل می شود،حضوربهم رسانند.
دراجرای ماده99 اصلاحیه قانون تجارت ازسهامدارانی که تمایل به حضوردرجلسه مجمع رادارنددرخواست می گرددجهت دریافت برگه ورودبه جلسه تاپایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 26/8/1393 بادردست داشتن کارت شناسایی معتبرواوراق سهام به دفترامورسهام شرکت به آدرس فوق مراجعه و نسبت به اخذبرگه ورودبه جلسه اقدام نمایند.

توجه : فقط سهامدارانی حق ورودبه مجمع رادارندکه قبلاً برگه ورودی دریافت کرده باشند.
دستورجلسه :
1- انتخاب اعضای هیئت مدیره
2-سایرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده باشد..