مناقصه سرویس ایاب وذهاب کارکنان

شركت موتوژن در نظر دارد سرویس ایاب وذهاب کارکنان خودرابه پیمانکارواجد شرايط واگذار نمايد .
لذا از کلیه پیمانکاران وموسسات معتبرمتقاضی همکاری دعوت ميشود جهت اخذفرم مربوطه وتکمیل وتحویل آن بهمراه فیش بانکی بمبلغ 30,000,000 (سی میلیون ریال) بعنوان سپرده شرکت درمناقصه به حساب شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک بنام شرکت موتوژن ازتاریخ درج آگهی لغایت 94/3/17 درساعات اداری به آدرس محل کارخانه واقع در تبریز- منطقه صنعتی غرب –جاده اختصاصی – دبیرخانه شرکت موتوژن مراجعه نمایند .

هزينه هاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.