مناقصه خرید سیم لاکی مسی و آلومینیوم آلیاژی

شرکت موتوژن درنظردارد 1500 تن سیم لاکی مسی و 500 تن شمش آلومینیوم آلیاژی 380/3 موردنیازخودرا راازطریق مناقصه وعقدقرارداد خریداری نماید. لذاازعلاقمندان به همکاری دعوت می شودجهت دریافت اسنادمناقصه از تاریخ 94/5/24 حداکثر به مدت یک هفته به آدرس محل کارخانه واقع در

تبریز- منطقه صنعتی غرب –جاده اختصاصی – شرکت موتوژن – واحدتدارکات داخلی ویادرتهران به دفتربازرگانی شرکت واقع در خیابان استادمطهری –نبش قائم مقام- پلاک 243 مراجعه نمایند.
تلفن : 34480330 - 041
فاکس : 34479290 - 041