مناقصه انواع کاورهای فلزی،بوش های چدنی، ترمینال بردها، خارشفت ها، واشربالانس وکارتن

شرکت موتوژن درنظر دارد انواع کاورهای فلزی،بوش های چدنی، ترمینال بردها، خارشفت ها، واشربالانس وکارتن های مورد نیاز خود را را ازطریق مناقصه و عقدقرارداد خریداری نماید. لذا از علاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشرآگهی حداکثر به مدت یک هفته کاری به آدرس محل کارخانه واقع در
تبریز - منطقه صنعتی غرب - جاده اختصاصی - شرکت موتوژن - واحد تدارکات داخلی ویادرتهران به دفتربازرگانی شرکت واقع در خیابان استادمطهری –نبش قائم مقام- پلاک 243 مراجعه نمایند.

تلفن : 34480330 – 041
فاکس : 34479290 - 041