آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت موتوژن (سهامی عام )

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت موتوژن (سهامی عام )
برای سال مالی منتهی به 1394/6/31
شماره ثبت 1067 شناسه ملی 10200062838


ازکلیه سهامداران محترم شرکت موتوژن (سهامی عام )یانمایندگان قانونی آنهادعوت می شوددرجلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که درساعت 9 صبح روزشنبه مورخ 1394/8/30 درمحل دفتربازرگانی واقع درتهران- خیابان استادمطهری- بعداز قائم مقام فراهانی –شماره 243 برگزارمی شود،حضوربهم رسانند.
دراجرای ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت ازسهامدارانی که تمایل به حضوردرجلسه مجمع رادارنددرخواست می گرددجهت دریافت برگه ورودبه جلسه تاپایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 1394/8/27 بادردست داشتن کارت شناسایی معتبرواوراق سهام نسبت به اخذبرگه ورودبه جلسه اقدام فرمایند.
توجه : فقط سهامدارانی حق ورودبه مجمع رادارندکه قبلاً برگه ورودی دریافت کرده باشند.
دستورجلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی شرکت برای عملکردسال مالی منتهی به 1394/6/31

2- بررسی وتصویب ترازنامه وصورتحساب سودوزیان وتصمیم درباره سیاست تقسیم سودوتقسیم سودبرای سال مالی منتهی به 1394/6/31

3-انتخاب بازرس قانونی وتعیین حق الزحمه آن برای سال منتهی به 1395/6/31

4-تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی واطلاعیه های شرکت

5-سایرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی می باشند