مناقصه خرید اسلیووپیچ ثروبلت کولری سرشش گوش

شرکت موتوژن درنظردارد اسلیووپیچ ثروبلت کولری سرشش گوش (158 × M5) راازطریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید. لذا ازعلاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ نشرآگهی حداکثر به مدت یک هفته کاری به آدرس محل کارخانه واقع در
تبریز - منطقه صنعتی غرب – جاده اختصاصی – شرکت موتوژن – واحدتدارکات داخلی
و یا درتهران به دفتربازرگانی شرکت واقع درخیابان مطهری – قائم مقام جنوبی – کوچه الوند-پلاک 22 مراجعه نمایند.

تلفن : 34480330 - 041
فاکس : 34479290 - 041