آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت برای سال مالی منتهی به 1395/6/31

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت موتوژن (سهامی عام )
برای سال مالی منتهی به 1395/6/31
شماره ثبت 1067 شناسه ملی 10200062838

ازکلیه سهامداران محترم شرکت موتوژن (سهامی عام) یانمایندگان قانونی آنهادعوت می شود درجلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که درساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1395/9/7 درمحل دفتربازرگانی واقع درتهران - خیابان استادمطهری - بعداز قائم مقام فراهانی - شماره 243 برگزارمی شود، حضور بهم رسانند.

دراجرای ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت ازسهامدارانی که تمایل به حضوردرجلسه مجمع رادارند درخواست می گردد جهت دریافت برگه ورود به جلسه تاپایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 1395/9/3 بادردست داشتن کارت شناسایی معتبر و اوراق سهام نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام فرمایند.

توجه : فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که قبلاً برگه ورودی دریافت کرده باشند.

دستورجلسه :
1- استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 1395/6/31
2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و تصمیم درباره سیاست تقسیم سود و تقسیم سود برای سال مالی منتهی به 1395/6/31
3- انتخاب بازرس قانونی وتعیین حق الزحمه آن برای سال منتهی به 1396/6/31
4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی واطلاعیه های شرکت
5- سایرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی می باشند.