مناقصه خرید انواع کارتن ، لاستیک ضربه گیر، اسلیو و ...

شرکت موتوژن درنظردارد انواع کارتن ، لاستیک ضربه گیرکولری،انواع پیچ ومهره وواشر،اسلیو،کاورفلزی،ترمینال برد،خارشفت،وشمش آلومینیوم آلیاژی 3/380موردنیازخودرا راازطریق مناقصه وعقدقراردادخریداری نماید.

لذا از علاقمندان به همکاری دعوت می شود، جهت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ نشرآگهی حداکثر به مدت یک هفته به آدرس محل کارخانه واقع درتبریز- منطقه صنعتی غرب –جاده اختصاصی – شرکت موتوژن – واحدتدارکات داخلی ویادرتهران به دفتربازرگانی شرکت واقع در خیابان استادمطهری – قائم مقام جنوبی – کوچه الوند- پلاک 22 مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی روزچهارشنبه 95/09/03 می باشد
تلفن: 34480330 - 041
فاکس: 34479290 - 041