آگهی واگذاری مسئولیت فروش وخدمات پس ازفروش الکتروموتورهای خانگی

شرکت موتوژن قصدداردمسئولیت فروش ،ارائه خدمات بعدازفروش وجمع آوری واستردادپمپ آب والکتروموتورهای کولری ویژه تکفروشی خودراازطریق مزایده به یک شخصیت حقیقی یاحقوفی واجدشرایط واگذارنماید.

متقاضیان می توانندازتاریخ 95/10/22 لغایت 95/111/02 (ازساعت 8 الی 15/30) به دفترفروش شرکت موتوژن واقع درتهران – خیابان قائم مقام فراهانی – کوچه الوند - پلاک 22 مراجعه و شرایط شرکت در مزایده را دریافت نموده و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1395/11/06 به دفتر فروش شرکت موتوژن تحویل نمایند.