مناقصه سرویس ایاب وذهاب کارکنان شرکت موتوژن

شركت موتوژن در نظر دارد سرویس ایاب وذهاب کارکنان خودرابه پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از کلیه پیمانکاران و موسسات معتبر متقاضی همکاری دعوت ميشود جهت اخذ فرم مربوطه و تکمیل و تحویل آن بهمراه فیش بانکی بمبلغ 30,000,000 (سی میلیون ریال) بعنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک بنام شرکت موتوژن از تاریخ درج آگهی لغایت 96/3/24 درساعات اداری به آدرس محل کارخانه واقع در تبریز - منطقه صنعتی غرب – جاده اختصاصی – دبیرخانه شرکت موتوژن مراجعه نمایند .
هزينه هاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

جهت مشاهده جزئیات مناقصه خواهشمند است فایل ضمیمه آگهی را دانلود فرمائید.