مناقصه خرید 1500 تن سیم لاکی

شرکت موتوژن درنظردارد 1500 تن سیم لاکی مورد نیاز خود را ازطریق مناقصه و عقدقرارداد خریداری نماید.
لذاازعلاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی حداکثر به مدت یک هفته به آدرس محل کارخانه واقع در تبریز - منطقه صنعتی غرب – جاده اختصاصی – شرکت موتوژن – واحدتدارکات داخلی مراجعه نمایند.


آخرین مهلت تحویل پاکات 96/6/20 میباشد.

تلفن : 34480330 - 041
فاکس : 34479290 - 041