آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت موتوژن (سهامی عام )

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت موتوژن (سهامی عام )
شماره ثبت 1067 شناسه ملی 10200062838

ازکلیه سهامداران محترم شرکت موتوژن (سهامی عام )یانمایندگان قانونی آنهادعوت می شوددرجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که درساعت 11 صبح روزسه شنبه مورخ 1396/08/23 درمحل هتل تهران - واقع درتهران - خیابان ولیعصر - اول خیابان استاد مطهری برگزارمی شود، حضوربهم رسانند.
دراجرای ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت ازسهامدارانی که تمایل به حضوردرجلسه مجمع رادارنددرخواست می گرددجهت دریافت برگه ورودبه جلسه تاپایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1396/08/21 بادردست داشتن کارت شناسایی معتبرواوراق سهام نسبت به اخذبرگه ورودبه جلسه اقدام فرمایند.

توجه : فقط سهامدارانی حق ورودبه مجمع رادارندکه قبلاً برگه ورودی دریافت کرده باشند.

دستورجلسه :
- اصلاح ماده 42 اساسنامه شرکت