آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت موتوژن (سهامی عام )

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت موتوژن (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به 31/6/1396
شماره ثبت 1067 شناسه ملی 10200062838

ازکلیه سهامداران محترم شرکت موتوژن (سهامی عام) یانمایندگان قانونی آنهادعوت می شوددرجلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که درساعت 9 صبح روزسه شنبه مورخ 1396/08/23 درمحل هتل تهران- واقع درتهران- خیابان ولیعصر- اول خیابان استادمطهری برگزارمی شود،حضوربهم رسانند.
دراجرای ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت ازسهامدارانی که تمایل به حضوردرجلسه مجمع رادارنددرخواست می گردد جهت دریافت برگه ورود به جلسه تاپایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1396/08/21 با دردست داشتن کارت شناسایی معتبر و اوراق سهام نسبت به اخذ برگه ورودبه جلسه اقدام فرمایند.

توجه : فقط سهامدارانی حق ورودبه مجمع رادارندکه قبلاً برگه ورودی دریافت کرده باشند.

دستورجلسه :
1- استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی شرکت برای عملکردسال مالی منتهی به 1396/06/31
2- بررسی وتصویب ترازنامه وصورتحساب سودوزیان وتصمیم درباره سیاست تقسیم سودوتقسیم سودبرای سال مالی منتهی به 1396/06/31
3-انتخاب بازرس قانونی وتعیین حق الزحمه آن برای سال مالی منتهی به 1397/06/31
4-تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی واطلاعیه های شرکت