مناقصه خرید قطعات چدنی و آلومینیوم آلیاژی

شرکت موتوژن درنظردارد قطعات چدنی و 500 تن آلومینیوم آلیاژی 380/3 مورد نیاز خود را را ازطریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید. لذا ازعلاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ نشرآگهی حداکثربه مدت یک هفته به آدرس محل کارخانه واقع درتبریز- منطقه صنعتی غرب –جاده اختصاصی – شرکت موتوژن – واحدتدارکات داخلی مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی 96/10/31 می باشد
تلفن : 4480330 - 0411
فاکس : 4479290 - 0411