مناقصه خرید سیم لاکی، آلومینیوم آلیاژی، خازن و ...

شرکت موتوژن درنظردارد 1500 تن سیم لاکی، 500 تن شمش آلومینیوم آلیاژی 380/3، انواع خازن، سنگزنی شفت کولری، ترمینال بردها، کاورهای صنعتی و فوق سنگین، بوش چدنی و تعمیرات و نگهداری جرثقیل های سقفی مورد نیاز خود را ازطریق مناقصه و عقدقرارداد خریداری نماید. 

لذاازعلاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی حداکثر به مدت یک هفته به آدرس محل کارخانه واقع در تبریز - منطقه صنعتی غرب – جاده اختصاصی – شرکت موتوژن – واحدتدارکات داخلی مراجعه نمایند.

آخرین مهلت تحویل پاکات 97/5/2 میباشد.