انتصاب مدیرعامل جدید شرکت موتوژن

طی حکمی آقای طاهر رحیمی به عنوان مدیر عامل شرکت موتوژن منصوب شد.

پیش از این آقای ناصر باقی نژاد مدیر عاملی این شرکت را به عهده داشته است.