آگهی واگذاری مسئولیت فروش و خدمات پس از فروش الکتروموتورهای خانگی

شرکت موتوژن قصد دارد مسئولیت فروش ، ارائه خدمات بعدازفروش وجمع آوری و استرداد پمپ آب و الکتروموتورهای کولری ویژه تکفروشی خود را ازطریق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.


متقاضیان می توانند از تاریخ 1397/11/02 لغایت 1397/11/07 (ازساعت 8 الی 15:30) به دفتر فروش شرکت موتوژن واقع درتهران - خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه الوند - پلاک 22 مراجعه و شرایط شرکت در مزایده رادریافت نموده و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  مورخ 1397/11/15 به دفتر فروش شرکت موتوژن تحویل نمایند.