مزایده فروش 7 دستگاه خودروی سواری

شرکت موتوژن (سهامی عام )در نظردارد نسبت به واگذاری خودروهای زیر از طریق مزایده اقدام نماید.

1- یکدستگاه پژو پارس،  مدل 1385 - مشکی متالیک (قیمت پایه 350 میلیون ریال)

2-یکدستگاه پژو پارس،  مدل 1389 - سفید (قیمت پایه 450 میلیون ریال)

3- یکدستگاه مگان،  مدل 1390 - سفید (قیمت پایه 1350 میلیون ریال)

4- سه دستگاه تندر 90 اتوماتیک،  مدل 1395 -سفید (قیمت پایه 1150 میلیون ریال)

5- یکدستگاه پژو 206،  مدل 1386 - خاکستری (قیمت پایه 350 میلیون ریال)

لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید  اوراق مزایده را از پیوست این نامه دریافت نموده و پس از تکمیل به آدرس شرکت واقع درتبریز-منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی شرکت موتوژن واحد فروش ارسال نمایند

آخرین مهلت ارسال قیمت پیشنهادی به آدرس شرکت  :پایان وقت اداری روزشنبه 98/4/22

شماره تماس : 04134451259

زمان بازدید :ازروزدوشنبه تاریخ 98/4/17 لغایت روزچهارشنبه مورخ 98/4/19 وروزشنبه مورخ 98/4/22 (ازساعت 9 الی 12 ). میزان سپرده جهت شرکت درمزایده 5 درصد قیمت کارشناسی می باشد.کلیه هزینه‌های آگهی ، کارشناسی ،نقل و انتقال و مالیات بر ارزش افزوده  به عهده برنده مزایده می باشد