اعطای نمایندگی فروش محصولات صنعتی (داخلی و صادرات) فروش قطعه و خدمات پس از فروش شرکت موتوژن ( سهامی عام )

شرکت موتوژن درنظر دارد نمایندگی فروش الکتروموتورهای صنعتی (داخلی و صادراتی ) فروش قطعه و خدمات پس از فروش را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

... ادامه

دعوت به همکاری

شرکت موتوژن درنظردارد جهت تکمیل کادرخود، از بین واجدین شرایط پس ازآزمون کتبی ومصاحبه دعوت به همکاری نماید.

... ادامه

آگهی جذب نیروی انسانی

شرکت موتوژن در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود، از بین واجدین شرایط پس از آزمون کتبی و مصاحبه با شرایط زیر دعوت به همکاری نماید.

... ادامه