دعوت به همکاری

شرکت موتوژن درنظردارد جهت تکمیل کادرخود، از بین واجدین شرایط پس ازآزمون کتبی ومصاحبه باشرایط زیر دعوت به همکاری نماید:

شرایط عمومی:

– انجام خدمت سربازی یا داشتن معافیت های قانونی دایم

 – برخورداری از تندرستی و توانایی لازم متناسب با وظایف

– دارا بودن شرایط احراز شغل

 – عدم اشتغال به خدمت و نداشتن تعهد خدمتی

افراد واجد شرایط می توانند فرم مربوطه را پس از تکمیل حداکثر تا تاریخ 1399/12/02 به آدرس hr@motogen.com ارسال فرمایند