مناقصه قطعات ضد انفجار و ریخته گری

شرکت موتوژن در نظردارد : اقلام تدارکاتی مورد نیازخود را از طریق مناقصه وعقد قرارداد خریداری نماید0

 لذا ازعلاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت دریافت اسناد فنی مناقصه به وب سایت شرکت موتوژن مراجعه نمایند .

قطعات ترمینال برد ، شفتهای کولری ، کاور پروانه های ضد انفجار 315، مدل ریخته گری فریم xl 400، قطعات ریخته گری و بوشهای کولری

  • آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری میباشد0
  • شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میباشد .
  • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد .
  • واریز 5 درصد کل قرارداد به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن یا ارائه ضمانتنامه بانکی