مناقصه خرید دستگاه فیلتر تصفیه

شرکت موتوژن در نظردارد در جهت مدیریت مصرف،  خرید دستگاه فیلتر تصفیه برای آب خروجی از تصفیه خانه صنعتی را از طریق مناقصه واگذار نماید .  لذا ازعلاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت ارائه پیشنهادات خود ضمن هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با واحد تاسیسات این شرکت  پیشنهاد خودرا در پاکت سربسته به واحد تدارکات داخلی ارائه نمایند .

مناقصه شماره 14000222

کد کالا: 31010156300000     نام کالا: دستگاه فیلتر تصفیه برای آب خروجی از تصفیه خانه‌های صنعتی

 

  • آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روزکاری میباشد0
  • شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میباشد .
  • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد .
  • واریز 5 درصدکل قرارداد به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن یا ارائه ضمانتنامه بانکی