مناقصه خرید ورق سیلیکون

شرکت موتوژن درنظر داد ورق سیلیکونهای  0.5x1000 ، Silicon Steel M530 و    0.5x1000 ، Silicon Steel M470  مورد نیاز برنامه تولیدخود را به مقدار 2000 تن از طریق مناقصه وعقد قرارداد از شرکتهای بازرگانی معتبرداخلی که امکان  تحویل فوری رادارند خریداری نماید0

لازم به ذکر است هر یک از منابع تامین به میزان موجودی خود نیز می توانند پیشنهاد ارائه نمایند.

 لذا ازعلاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت دریافت اسناد فنی مناقصه به وب سایت شرکت موتوژن مراجعه نمایند .

مناقصه شماره 14000228

  • آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری میباشد0
  • شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میباشد .
  • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد .
  • واریز 5 درصدکل قرارداد به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن یا ارائه ضمانتنامه بانکی