مناقصه سرویس ایاب و ذهاب

شركت موتوژن در نظر دارد سرویس ایاب وذهاب کارکنان خودرابه پیمانکارواجد شرایط از طریق مناقصه وعقد قرارداد واگذار نمايد .

لذا ازکلیه پیمانکاران وموسسات معتبرمتقاضی همکاری دعوت ميشود جهت اخذ پاکتهای مناقصه ( الف ، ب، ج ) ،تکمیل و تحویل آن بهمراه فیش بانکی بمبلغ 120،000،000  (یکصدوبیست میلیون ریال )بعنوان سپرده شرکت درمناقصه به حساب شماره 45769  بانک تجارت شعبه قراملک بنام شرکت موتوژن ازتاریخ درج آگهی لغایت  1400/3/12 درساعات اداری به آدرس محل کارخانه واقع در تبریز- منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی شرکت موتوژن  مراجعه نمایند .

شرایط مناقصه :

  • مدل کلیه خودروها حداقل سال1385
  • هزينه هاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
  •  اسناد و مدارک میبایست در پاکتهای مناقصه شرکت موتوژن ارسال گردد جهت دریافت این پاکتها به واحد تدارکات داخلی مراجعه فرمائید . شماره تماس : 04134480330
  • به پیشنهادات بدون سپرده و پیشنهاداتی که در پاکتهای مناقصه شرکت موتوژن ارسال نگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .         
  • شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .