مناقصه خرید ورق سیلیکون خارجی

شرکت موتوژن درنظر دارد ورق سیلیکونهای  0.5x1000 ، Silicon Steel M530 و    0.5x1000 ، Silicon Steel M470  مورد نیاز برنامه تولیدخود را به مقدار 1000 تن از هر گرید ، از طریق مناقصه وعقد قرارداد از شرکتهای بازرگانی خارجی واجد شرایط با ارائه پیشنهاد قیمت درقالب پروفرما خریداری نماید0 لذا ازعلاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه  ( پاکتهای الف ب ج ) به دفتر بازرگانی شرکت موتوژن واقع در تهران : خیابان قائم مقام فراهانی کوچه الوند پلاک 22 یا به دبیرخانه شرکت موتوژن ( کارخانه ) مراجعه نمایند .

مناقصه شماره 14000229

  • آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری میباشد0
  • شرکت موتوژن دررد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میباشد .
  • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد .
  • واریزمبلغ 1،000،000،000 ریال بابت سپرده شرکت در مناقصه به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن یا ارائه ضمانتنامه بانکی