استخدام پرستار بهداری

شرکت موتوژن درنظردارد جهت تکمیل کادرخود درزمینه پرستار بهداری، از بین واجدین شرایط پس ازآزمون و مصاحبه باشرایط زیر دعوت به همکاری نماید.

 افراد واجد شرایط می توانند فرم مربوطه را از سایت شرکت موتوژن دریافت و پس از تکمیل حداکثر تا تاریخ 1400/05/22  ازطریق آدرس الکترونیکی hr@.motogen.com به این شرکت ارسال نمایند.

          جنسیت مقطع تحصیلی               رشته تحصیلی

          تعداد

 

                                   شرایط
    مرد      لیسانس

پرستاری-

تکنسین فوریتهای پزشکی

     1
  • انجام خدمت سربازی یا داشتن معافیتهای قانونی دائم
  • برخورداری از تندرستی و توانایی لازم متناسب با وظایف
  • دارا بودن شرایط احراز شغل
  • عدم اشتغال به خدمت و نداشتن تعهد خدمتی