مناقصه خرید کوره ۵ تنی

شرکت موتوژن در نظردارد:  یک دستگاه کوره 5 تن روربر دو محفظه‌ای ذوب آلومینیوم مورد نیاز خود را طبق لیست ذیل از طریق مناقصه و عقد قرارداد از شرکت‌های بازرگانی معتبرخریداری نماید.

ردیف نام کالا کشخصات فنی واحد مجموع نیاز
1 کوره 5 تن روربر دو محفظه‌ای ذوب آلومینیوم
 • کوره دارای محفظه ذوب و نگهداری باشد
 • کوره tiltable باشد: قابلیت پر کردن پاتیل انتقال دهنده با بلند شدن کوره توسط جک را دارا باشند
 • قابلیت استفاده از هر دو نوع گاز شهری و مایع را دارا باشند
 • راندمان حرارتی کوره کمتر از بازه 45-40 درصد نباشد
 • تلفات آلومینیوم در کوره کمتر از 2 درصد باشد
 • سرعت ذوب کوره حداقل h/Kg 500 باشد
 • ارتفاع کورهها بیش از mm 4900 نباشد
 • کوره بایستی حتما توانایی بارگیری با شمش‌های هزار پوندی را دارا باشند
   دستگاه         1
 • آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری می‌باشد.
 • شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می‌باشد.
 • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می‌باشد.
 • واریز 5 درصدکل قرارداد به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن یا ارائه ضمانتنامه بانکی