مزایده اقلام ضایعاتی

شرکت موتوژن در نظردارد: اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند. لذا از کسانی که مایل به خرید می‌باشند دعوت می‌گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت ۷ روز کاری از تاریخ انتشار آگهی از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ با واحد فروش ضایعات  واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی  ویا با شماره تلفن ۳۴۴۸۰۳۳۰-۰۴۱ تماس حاصل فرمایند. شایان ذکر است که  شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.

ردیف شرح اقلام سپرده مربوطه به ریال تعداد واحد شمارش
1 بشکه روغن 1068 30/000/000 6 بشکه 208 لیتری
2 نایلون کاغذدار 15/000/000 7 تن
3 نایلون رولی 1*2 10/000/000 3 تن
4 نایلون دایره ای 10/000/000 2 تن
5 کارتن ضایعاتی 20/000/000 موجودی انبار کیلوگرم
6 تخته های ضایعاتی 20/000/000 موجودی انبار کیلوگرم