مناقصه تصفیه پساب صنعتی

شرکت موتوژن از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه تصفیه پسابهای صنعتی دارای تجربه هستند جهت مطالعه وضعیت موجود و ارائه راهکار دعوت می نماید تا ضمن بررسی مشخصات پساب صنعتی   پیشنهاد خود را به همراه رزومه شخصی و شرکتی ارسال نمایند.

جهت دریافت پاکتهای مناقصه به آدرس کارخانه واقع دردفتر تبریز یا دفتربازرگانی تهران مراجعه فرمائید .

مناقصه شماره 14000426

  •  آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت 10 روز کاری میباشد
  • شرکت موتوژن درردیا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
  • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.
  • 5 درصدکل قرارداد به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن واریزیا ضمانتنامه بانکی ارائه گردد .

آدرس کارخانه: تبریز منطقه صنعتی غرب ، جاده اختصاصی شرکت موتوژن

تلفن : 34480330- 041  فاکس : 34479290-041