مناقصه ساخت ابزار سیم پیچی و جااندازی دستگاه STATOMAT

شركت موتوژن در نظر دارد، ساخت ابزار سیم پیچی و جااندازی دستگاه STATOMAT را از طريق مناقصه شماره 140006271 به سازندگان و شركت‌هاي واجد شرايط واگذار نمايد.

داوطلبين مي توانند، ازتاريخ درج آگهي بمدت 7 روزکاري ازساعت 9 لغايت 13  پس از انجام بازديد از محل کارخانه و شرايط مناقصه، پيشنهاد خود را در پاکتهای الف، ب و ج سربسته به آدرس شرکت واقع در تبريز-  منطقه صنعتی غرب- شرکت موتوژن واحد امور قراردادها تحويل نمايندجهت اخذ پاکتهای الف ، ب  و ج به واحد تدارکات داخلی مراجعه فرمائید.

  • به پيشنهادهای فاقد سپرده و کمتر از ميزان مقرر و چک شخصي و مخدوش و نظايرآن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه آگهی به عهده برندگان مناقصه می‌باشد.