مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز و ابزارهای ضایعاتی

شرکت موتوژن در نظردارد: اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز و ابزارهای ضایعاتی خود را طبق موارد ذیل از طریق مزایده بفروش برساند. علاقمندان جهت دریافت پاکتهای مزایده به واحد بازرگانی شرکت موتوژن واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی مراجعه فرمایند.

  • قبل از زمان برگزاري مزايده، كليه شركت كنندگان طي پنج روز کاری بازديد می توانند ضمن بازديد كامل از اقلام مزایده، اسناد و پاکت های مزایده را دریافت کرده و سپرده مزایده را به امور فروش ضایعات شرکت تحويل دهند.
  • رؤيت موردمعامله به معناي وقوف كامل از مشخصات آن است و خريدار با امضاء قرارداد حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مي كند.
  • خریدار موظف است قیمت های پیشنهادی خود به همراه 5 درصد سپرده مربوط به هر یک از اقلام را نزد بانک تجارت شعبه سه راهی قراملک تبریز به شماره حساب جاری 510045769 و یا بانک ملی شعبه کوی اطباء تبریز شماره حساب جاری0105984083006   طی فیش واریزی و یا چک تضمین بنام شرکت موتوژن در پاکت های سربسته و ممهور با ذکر مشخصات به امور فروش ضایعات شرکت تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
  • مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی به همراه سپرده از زمان انتشار آگهی تا 7 روز کاری می باشد. 
  • به پیشنهادهای فاقد سپرده و سپرده های کمتر از میزان مقرر و سپرده های مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • برنده مزایده مكلف است علاوه بر قيمت خريد، هزینه آگهی و 9% بابت ماليات بر ارزش افزوده به فروشنده پرداخت كند.
  • برنده مزایده بایستی طی 15 روز کاری بعد از مشخص شدن برنده، با واریز وجوه مزایده اقلام را از شرکت خارج کند .در صورت عدم اقدام به موقع توسط خريدار، موضوع انصراف تلقي و سپرده به نفع فروشنده ضبط خواهد شد.
  • واريزكليه وجوه قرارداد بايد يكجا و ظرف 7 روز كاري و بصورت نقدی انجام شود. تاكيد مي شود، واريز مرحله اي يا چند نوبتي و یا چک بانکی مدت دار به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست. 
  • در صورت انصراف خريدار، سپرده به نفع فروشنده ضبط خواهد شد.