مناقصه خرید دستگاه پرس

شركت موتوژن در نظردارد 3 دستگاه پرس مورد نیاز کارخانجات فوق سنگین و پرسکاری مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه  و عقد قرارداد خریداری نماید. خریداران مي توانند ازتاريخ درج آگهي بمدت 7 روزکاري ازساعت 9 لغايت 13  پيشنهاد خود را در پاکت های الف، ب و ج سربسته به آدرس شرکت واقع در تبريز، منطقه صنعتی غرب، شرکت موتوژن واحد بازرگانی تحويل نمايند. جهت اخذ پاکتهای الف، ب و ج به واحد تدارکات داخلی مراجعه فرمائید.

  • به پيشنهادهای فاقد سپرده (معادل 5 درصد کل قرارداد) و کمتر از ميزان مقرر و چک شخصي و مخدوش و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
  • هزینه آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
  • واریز 5 درصدکل قرارداد به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن یا یا بانک ملی شعبه کوی اطباء تبریز شماره حساب جاری 0105984083006  و یا ارائه ضمانتنامه بانکی الزامی است.

 

مناقصه شماره 14000724
ردیف نام کالا مشخصات واحد تعداد
1 پرس ضربه ای 200 تنی c شکل ابعاد میز مطابق با استاندارد پرس 200 تنی c شکل دستگاه 1
2 پرس ضربه ای 250 تنی c شکل ابعاد میز مطابق با استاندارد پرس 250 تنی c شکل دستگاه 1
3 پرس 350 تنی سریع  ابعادمیز: 

 BLOOSTER ARE ۲۸۰۰x۱۸۰۰ mm - SLIDER AREA ۲۸۰۰x۹۰۰ mm

CLOSING HEIGHT ۴۶۰-۵۲۰

سرعت: 

70-350 SPM

دستگاه 1