مناقصه خرید

شركت موتوژن در نظر دارد تامین  اقلام ذيل را از طريق مناقصه به شركت‌هاي واجد شرايط واگذار نمايد. داوطلبين مي توانند ازتاريخ درج آگهي بمدت 4 روزکاري ازساعت 9 لغايت 13  پيشنهاد خود را در پاکتهای الف، ب و ج سربسته به آدرس شرکت واقع در تبريز-  منطقه صنعتی غرب- شرکت موتوژن – واحد معاونت بازرگانی تحويل نمايند. جهت اخذ پاکتهای الف ، ب  و ج به واحد تدارکات داخلی مراجعه فرمائید.

  • واریز 5 درصدکل قرارداد به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن یا یا بانک ملی شعبه کوی اطباء تبریز شماره حساب جاری 0105984083006  و یا ارائه ضمانتنامه بانکی
  • به پيشنهادهای فاقد سپرده (معادل 5 درصد کل قرارداد) و کمتر از ميزان مقرر و چک شخصي و مخدوش و نظايرآن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میباشد *هزینه آگهی به عهده برندگان مناقصه می‌باشد
مناقصه شماره 14001001
ردیف نام کالا واحد مجموع نیاز
1 روغن دای لیتر 10000
2 روغن پوشان ملاغه کیلوگرم 1000
3 خمیر ضدلحیم کیلوگرم 1300
4 رنگ آبی رال 5001 کیلوگرم 10000
5 لاک کوره ای آماده مصرف کیلوگرم 11000
6 لاک دو جزئی(جز الف) کیلوگرم 2000
7 لاک دو جزئی(جز ب) کیلوگرم 2000
8 لاک بر پایه آب لیتر 20000

 

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans