انتخاب شرکت موتوژن بعنوان برترین نوآور محصول شرکتهای ایرانی درسال 1399

درپنجمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی که با حضور متخصصان حوزه نوآوری و مدیران ارشد شرکت های نوآور سال ۱۳۹۹ برگزار شد، شرکت موتوژن موفق به کسب گواهینامه و لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی تحت عنوان "الکتروموتورکولری مغناطیس دائم روتوربیرون درایودار" شد.

این جشنواره که مبتنی بر رویکرد کاملاً علمی و پژوهشی است ، در سال جاری نیز همچون ۴ سال گذشته، با شناسایی محصولات نوآورانه ایرانی و ارزیابی فرایندهای نوآوری محصول شرکتهای مذکور، نهایتاً به معرفی شرکتها و محصولات نوآوری ایرانی سال ۱۳۹۹ پرداخت.

قابل ذکر است رویه های دبیرخانه جشنواره شامل شناسایی محصولات نوآورانه از طریق اسکن بازار، دریافت فرم خوداظهاری از شرکتها و نهایتاً پس از تایید فرم های خوداظهاری، حضور ارزیابان دبیرخانه جشنواره در محل شرکتها به منظور بررسی جزئی تر فرایندها و مستندات مربوطه می باشد که تماماً برای شرکتهای منتخب به انجام رسیده است.

درا ین مراسم ۲۲ محصول نوآورانه از ۲۰ شرکت بزرگ صنعتی و خدماتی پس از بررسی در کمیته ارزیابی جشنواره و تایید کمیته علمی متشکل از اساتید دانشگاه و متخصصین حوزه نوآوری که امتیاز مورد نظر را کسب کردند، موفق به کسب گواهینامه و لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی سال ۱۳۹۹ شدند. همچنین برای رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد کرونا و فاصله گذاری اجتماعی، مراسم تقدیر از این شرکتها، در سه زمان به طور جداگانه صورت پذیرفت.