مناقصه خرید ۳ دستگاه پرس برای شرکت موتوژن

شرکت موتوژن در نظردارد 3 دستگاه پرس مورد نیاز خود را طبق لیست ذیل از طریق عقد قرارداد از شرکت‌های معتبرخریداری نماید.پیشنهاد قیمت خود را در این زمینه در پاکت‌های الف، ب، ج، د قرارداده برای دریافت پاکت‌های مناقصه به واحد معاونت بازرگانی شرکت موتوژن مراجعه فرمائید.

ردیف نام کالا مشخصات واحد مجموع نیاز
1

پرس 200 تنی شکل C

ضربه ای

 • ابعاد میز 750*1500 mm
 • ابعاد میز رام 550*850 mm
 • دو محوره سرعت اسمی 45spm
دستگاه      1
2

پرس 350 تنی 

high speed

 • ابعاد میز 2800 * 1000 mm
 • ابعاد رام براساس استاندارد سازنده پرس و باتوجه به ابعاد میز
 • سرعت 300 تا 350 ضربه در دقیقه
دستگاه      1
3

پرس 250تنی شکل C

ضربه ای

 • ابعاد میز 1250 * 900 mm
 • ابعاد میز رام 900 * 670 mm
 • تعداد محور 2
 • سرعت 90 تا 100 ضربه
دستگاه      1

 

 • آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری میباشد.
 • شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
 • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.
 • واریز 5 درصدکل قرارداد به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن یا ارائه ضمانتنامه بانکی.