پنجمـین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهـوری اسلامی ایران

بدیـن وسیـله از حضرتعـالی دعـوت مـی نمـایـد جـهـت بـازدید از پنجمـین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهـوری اسلامی ایران کـه از تـاریـخ 17 الـی 20 اردیبـهشت مـاه 1402 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 40A برگزار می گردد حضور بهم رسانید. 

دانلود کاتالوگ

دانلود کاتالوگ فارسی