واحد نمونه تولید ملی 1384

واحد نمونه صنعتی 1390

جشنواره بین المللی اقتصاد سبز 1387

واحد نمونه صنعتی 1389

واحد نمونه صنعتی 1391

واحد نمونه صنعتی 1393

صادرکننده نمونه استان 1395

صادرکننده نمونه استان 1389

صادرکننده نمونه استان 1388

جشنواره تولید ملی 1388

همایش ملی صادرات غیر نفتی 1395

واحد برگزیده جشنواره قهرمانان صنعت 1384

واحد صنعتی نمونه استان 1386