گواهینامه های CE محصولات

گواهینامه های CE محصولات

گواهینامه ATEX محصولات ضدانفجار

گواهینامه ATEX محصولات ضدانفجار

گواهینامه EU محصولات ضدانفجار

گواهینامه EU محصولات ضدانفجار

گواهینامه HSE-MS سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سازمان

گواهینامه HSE-MS سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سازمان

گواهینامه ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ سیستم مدیریت محیط زیست در سازمان

گواهینامه ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ سیستم مدیریت محیط زیست در سازمان

گواهینامه ISO۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان

گواهینامه ISO۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان

گواهینامه ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ سیستم مدیریت کیفیت در سازمان

گواهینامه ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ سیستم مدیریت کیفیت در سازمان

گواهینامه کیفیت محصول از نهاد صدور گواهینامه کیفیت صنعت نفت ایران

گواهینامه کیفیت محصول از نهاد صدور گواهینامه کیفیت صنعت نفت ایران

حضور در وندورلیست وزارت نفت

حضور در وندورلیست وزارت نفت

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

گواهینامه عضویت در مدیریت سبز جهانی

گواهینامه عضویت در مدیریت سبز جهانی

گواهینامه عضویت در انجمن مدیریت کیفیت ایران

گواهینامه عضویت در انجمن مدیریت کیفیت ایران

گواهینامه انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

گواهینامه انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

گواهینامه عضویت در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران(استصنا)

گواهینامه عضویت در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران(استصنا)

گواهینامه عضویت در انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

گواهینامه عضویت در انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

 گواهینامه عضویت در انجمن مدیریت سبز ایران

گواهینامه عضویت در انجمن مدیریت سبز ایران

گواهینامه QAN محصولات ضدانفجار

گواهینامه QAN محصولات ضدانفجار

گواهینامه بین المللی QAN برای الکتروموتورهای ضدانفجار

گواهینامه بین المللی QAN برای الکتروموتورهای ضدانفجار