مناقصه خرید دستگاه CNC

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮژن در ﻧﻈﺮ دارد دﺳﺘﮕﺎه های ذﯾﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺗﺪارﮐﺎت ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ نموده و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﭘﺎﮐﺖﻫﺎي اﻟﻒ، ب، ج، د ﻗﺮار دهند.

ردیفنام کالامشخصاتتعداد
1دستگاه فرز CNCقابلیت تعویض اتوماتیک ابزار و میز به ابعاد 600x1200 میلی متر1
2دستگاه تراش CNC

طول کارگیر 2000 میلی متر

دقت مکان یابی 0.016 میلی متر

دقت تکرار پذیری 0.008 میلی متر

قطر کارگیر 600 میلی متر 

1

 

  • آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي از ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻣﺪت 7 روز ﮐﺎري می باﺷﺪ.
  •  ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮژن در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر است. 
  • ﻫﺰﯾﻨﻪ آﮔﻬﯽ ﺑه عهده ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
  •   وارﯾﺰ 5 در ﺻﺪ ﮐﻞ ﻗﺮارداد ﺑﻪ حساب ﺟﺎري ﺷﻤﺎره 45769 ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ﺷﻌﺒﻪ ﻗﺮاﻣﻠﮏ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﺪ 5100 ﻣﻮﺗﻮژن ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ 041- 34480330

آدرس ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ : ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻏﺮب، ﺟﺎده اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮژن   تلفن:04134480330   ﻓﺎﮐﺲ: 04134479290

آدرس دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان: ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻄﻬﺮي ﮐﻮﭼﻪ اﻟﻮﻧﺪ ﭘﻼک 22   تلفن: 02188822163   فاکس: 02188846013