آگهی مزایده فروش خودرو

شرکت موتوژن در نظر دارد یک دستگاه خودروی کارکرده را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند، لذا از کسانی که مایل به شرکت در این مزایده می باشند دعوت می‌گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت 7 روز کاری از تاریخ انتشارآگهی مزایده از ساعت 9 صبح الی 14 بعدازظهر، جهت دریافت پاکت های مزایده به دفتر بازرگانی شرکت موتوژن مراجعه نمایند.

مستقرتعداد (دستگاه)مدلنوع خودروردیف
تهران11393XU7پژوپارس 1

 

شرایط شركت در مزايده : 

  • مبلغ تضمين شركت در مزايده ، معادل 10 درصد قیمت پیشنهادی ، به صورت فيش واريزي بايستي صورت گرفته و فیش همراه با پاکت یشنهاد قیمت ارسال گردد.
  • شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و مزايده گذار در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد. 
  • شركت كنندگان بايد برگ پیشنهاد قیمت را امضاء نموده و به همراه كپي شناسنامه و كارت ملي در پاكتهاي سر بسته به متصدي مزايده، تحويل نمايند. 
  • به پیشنهادهای بدون سپرده ، مخدوش و بدون مهر یا امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
  • مزايده به صورت نقدي مي باشد و هرگونه ماليات، عوارض و حقوق دولتي طبق مقررات و قوانين و همچنين هزينه آگهي و كارشناسي مزايده به عهده برنده مزايده ميباشد. 
  • آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت 7 روز کاری می باشد.                                                               
  • شماره حساب جهت واریز تضمین : حساب جاری شماره 531343328 بانک تجارت شعبه امام خمینی (ره) تبریز موتوژن یا ارائه ضمانتنامه بانکی 

 

آدرس کارخانه: تبریز منطقه صنعتی غرب، بلوار صنعت  تلفن: 34480330-041 فاکس: 34479290-041

آدرس دفتر بازرگانی : تهران، خیابان قائم مقام جنوبی، کوچه الوند پلاک 22  تلفن: 88822163-021  فاکس: 88846013-021