تجدید مزایده فروش خودرو

شرکت موتوژن در نظر دارد تعداد یک دستگاه خودروی پژو پارسXU7 کارکرده مدل 1393 را از طریق برگزاری مزایده عمومی ( مرحله دوم ) بفروش برساند. علاقمندان به شرکت در این مزایده می توانند از تاریخ انتشارآگهی  به مدت 10 روز کاری جهت بازدید حضوری و دریافت فرم پیشنهاد قیمت به آدرس شرکت  واقع در : تبریز ، منطقه صنعتی ، جاده اختصاصی ، روبروی شهرک فناوری خودرو ، شرکت موتوژن شماره تماس 34480330- 041 مراجعه نمایند. 

  1. واریز 10 درصد کل مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مزایده، بصورت فیش نقدی به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن. لازم به ذکر است که به پیشنهادهای فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
  2. ارسال پیشنهاد قیمت در پاکت های سربسته ممهور به مهرو امضاء با ارائه اسناد برای شرکت حقوقی و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی 
  3. شرکت موتوژن در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
  4. مزایده بصورت نقدی بوده و هرگونه مالیات ، عوارض و حقوق دولتی طبق مقررات و قوانین و همچنین هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.