مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی

شرکت موتوژن در نظر دارد اقلام ضایعاتی، اقلام مازاد و ماشین آلات مازاد خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند ، لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار آگهی مزایده به مدت 7 روز کاری ، از ساعت 9 صبح الی 14 بعدازظهر، جهت دریافت پاکت های مزایده به واحد فروش ضایعات شرکت موتوژن مراجعه نمایند.

شرایط مزايده : 

  1. واریز 5 درصد کل مبلغ پیشنهادی بعنوان سپرده شرکت در مزایده برای اقلام ضایعاتی و 10 درصد برای ماشین آلات مازاد ، بصورت فیش نقدی به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد5100 موتوژن . به پیشنهادهای فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  2. ارسال پیشنهاد قیمت در پاکتهای سر بسته ممهور به مهر و امضا با ارائه اسناد برای شرکت حقوقی و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی
  3. شرکت موتوژن در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
  4. مزایده به صورت نقدی می باشد و هر گونه مالیات، عوارض و حقوق دولتی طبق مقررات و قوانین و همچنین هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

دانلود لیست اقلام مازاد و ضایعاتی

آدرس : تبریز منطقه صنعتی غرب، جاده اختصاصی شرکت موتوژن تلفن تماس : 34480330 فاکس: 34479290