مزایده بوفه و رستوران

آگهی مزایده 

شرکت موتوژن درنظر دارد اجاره سالن غذاخوری وبوفه داخل مجموعه را جهت طبخ و توزیع غذا بر اساس سفارش پرسنل شاغل در مجموعه ( بصورت آزاد) از طریق مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند ضمن بازدید ازقسمتهای مربوطه و وضعیت موجود با بررسی کامل شرایط نسبت به ارائه قیمت و تکمیل اسناد در پاکت دربسته ازتاریخ درج آگهی بمدت 7 روزکاری به امورخدمات ورفاه شرکت واقع درمنطقه صنعتی غرب – شرکت موتوژن  مراجعه فرمایند .

جهت اطلاعات بیشتر وهماهنگی و بازدید لازم با شماره 09141195846  آقای امانی  تماس حاصل فرمایید .