هفتمین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت

بدیـن وسیـله از حضرتعـالی دعـوت مـی نمـایـد جـهـت بـازدید از هفتمین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت  کـه از تـاریـخ 23 الـی 26 خرداد مـاه 1402 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز سالن پروین اعتصامی غرفه 129 از ساعت 16 الی 22 برگزار می گردد حضور بهم رسانید.