مناقصه سرویس ایاب ذهاب

شركت موتوژن در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را به پیمانکار واجد شرایط از طریق مناقصه و عقد قرارداد واگذار نمايد. لذا از کلیه پیمانکاران و موسسات معتبر متقاضی همکاری، دعوت می‌شود جهت اخذ پاکت‌های مناقصه (الف ، ب، ج) به واحد تدارکات مراجعه نموده و بعد از تکمیل، نسبت به  تحویل یا ارسال آن به همراه فیش بانکی به مبلغ 400،000،000 ریال (چهارصد میلیون ریال) بعنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 45565  بانک تجارت شعبه امام خمینی بنام شرکت موتوژن از تاریخ درج آگهی لغایت 1402/06/05  در پاکتهای سربسته ممهور به مهر شرکت، و در ساعات اداری به آدرس محل شرکت واقع در تبریز: منطقه صنعتی غرب، جاده اختصاصی، روبروی شهرک فناوری خودرو، شرکت موتوژن اقدام  نمایند.

شرایط مناقصه:

  1. مدل کلیه خودروها حداقل سال 1385 شمسی به بعد باشد.
  2. هزينه هاي درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
  3.  اسناد و مدارک می‌بایست در پاکت های مناقصه شرکت موتوژن ارسال گردد. جهت دریافت این پاکت ها به واحد تدارکات داخلی مراجعه فرمائید. شماره تماس : 04134480330 
  4. به پیشنهادات بدون سپرده و پیشنهاداتی که در پاکت‌های مناقصه شرکت موتوژن ارسال نگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
  5. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از شرایط و جزئیات آگهی به واحد خدمات اداری و رفاه به صورت حضوری یا تلفنی از طریق شماره 34453001 داخلی 1111  اقدام فرمایید.
  6. شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
  7. مبلغ سپرده برنده مناقصه، درصورت انصراف به نفع شرکت ضبط خواهد شد.