مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد

شرکت موتوژن (سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند. لذا از کسانی که مایل به شرکت دراین مزایده می باشند دعوت میگردد جهت رویت و اخذ اسناد مزایده به مدت 7 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی از ساعت 9 صبح الی 14 با واحد فروش ضایعات شرکت موتوژن به شماره تلفن 34456932-041 تماس حاصل نمایند.

دانلود فایل اقلام مازاد و ضایعات

شرایط شرکت در مزایده: 

  • واریز 5 درصد کل مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مزایده برای اقلام ضایعاتی و 10 درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مزایده برای ماشین آلات مازاد، به صورت فیش نقدی به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن. 
  • در صورت انصراف برنده اول مزایده به هر دلیل، سپرده شرکت در مزایده یا ضمانت­نامه بانکی برنده اول به نفع شرکت موتوژن ضبط خواهد شد و با نفر دوم معامله انجام می­شود. در صورتی که نفر دوم نیز از انجام معامله خودداری نماید، سپرده شرکت در مزایده یا ضمانت­نامه بانکی ایشان نیز به نفع شرکت موتوژن ضبط خواهد شد.
  • مهلت ارسال مدارک از زمان چاپ آگهی به مدت 7روز کاری می­باشد.
  • به پیشنهادات فاقد سپرده یا ضمانت­نامه بانکی، مبهم، ناقص و مشروط و یا پیشنهاداتی که دیرتر از موعد مقرر داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد ولی شرکت موتوژن این حق را دارد چنانچه پیشنهادات مشروط را به صرفه و صلاح تشخیص داد، بپذیرد.
  • شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می­باشد.
  • ارسال پیشنهاد قیمت در پاکتهای سر بسته ممهور به مهر و امضا با ارائه اسناد ثبتی برای اشخاص حقوقی و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی الزامی است .
  • مزایده به صورت نقدی می باشد و هر گونه مالیات، عوارض و حقوق دولتی طبق مقررات و قوانین و همچنین هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.