مزایده ملک تجاری

شرکت موتوژن (سهامی عام) در نظر دارد منافع یک باب ملک تجاری واقع در تبریز، دروازه تهران، جنب کاراژ راه پیما، محل سابق مبل سناتور، پلاک 1 با کد پستی ۵۱۵۷۷۵۶۶۸۳ به مساحت 35/314 ( شامل فضای زیرزمین، طبقه اول بصورت نیم طبقه، طبقه دوم بصورت سالن و طبقه سوم بصورت Roof Garden ) را از طریق مزایده، برای مدت 1 سال از طریق عقد اجاره، واگذار نماید. لذا از کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند دعوت می­گردد جهت رویت و اخذ اسناد مزایده به مدت 5 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی مزایده از ساعت 9 صبح الی 14 با واحد اداری شرکت موتوژن به شماره تلفن 34459009-041 تماس حاصل نمایند. علاقمندان جهت دریافت پاکتهای مزایده به واحد اداری شرکت موتوژن واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب، بلوار صنعت، شرکت موتوژن مراجعه نمایند.

شرایط مزایده

  1. واریز 10 درصد کل مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت فیش نقدی به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن.
  2. به پیشنهادهای فاقد سپرده، مبهم، ناقص و مشروط و یا پیشنهاداتی که دیرتر از موعد مقرر ارائه شود، ترتیب اثر داده نخواهد داد ولی شرکت موتوژن این اختیار را دارد چنانچه پیشنهادات مشروط را به صرفه و صلاح تشخیص دهد، بپذیرد.
  3. در صورت انصراف برنده اول مزایده به هر عنوان، سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شرکت موتوژن ضبط خواهد شد و در صورت صلاحدید شرکت موتوژن، با برنده دوم مزایده قرارداد منعقد خواهد شد. همچنین در صورت انصراف برنده دوم مزایده، سپرده شرکت در مزایده ایشان نیز به نفع شرکت موتوژن ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.
  4. مبلغ پایه کارشناسی شده جهت اجاره ملک مورد مزایده، مبلغ 5.000.000.000 ریال از بابت مبلغ قرض الحسنه (رهن) و مبلغ 800.000.000 ریال از بابت اجاره ماهیانه می باشد که در ابتدای هر ماه می­بایست پرداخت گردد.
  5. پیشنهاد قیمت در پاکتهای سر بسته ممهور به مهر و امضا به همراه اسناد ثبتی برای اشخاص حقوقی و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی ظرف مهلت 6 روز از تاریخ انتشار این آگهی می­بایست ارائه گردد و در روی پاکت محتویات آن دقیقاً ذکر گردد.
  6. هر گونه مالیات، عوارض و حقوق دولتی طبق قوانین و مقررات و همچنین هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.
  7. محل بررسی پیشنهادات، کمیسیون معاملات شرکت موتوژن بدون حضور شرکت کنندگان در مزایده خواهد بود. شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد و تعیین برنده مزایده با در نظر گرفتن مبالغ پیشنهادی و اعتبارسنجی شرکت کنندگان در مزایده، به صلاحدید کمیسیون معاملات شرکت موتوژن می­باشد.
  8. سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.