مزایده فروش یکی از املاک مازاد

شرکت موتوژن (سهامی عام) در نظر دارد حق مالکیت و سرقفلی یک باب ملک تجاری به پلاک ثبتی 7537 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی از 3342 قطعه 2 بخش 9 تبریز با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1403/02/08 لغایت 1403/02/31 از ساعت 8:00 الی 14:00 به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

 • آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخه 1403/02/31 می باشد.
 • شرکت موتوژن در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

 • فروش بصورت نقدی خواهد بود که شامل 25% پیش پرداخت (حداکثر تا 7 روز از تاریخ اعلام برنده مزایده بایستی به حساب اعلامی واریز گردد) و 65% طی چک معتبر صیادی حد اکثر به سررسید یک ماه بعد از تاریخ معامله (همزمان با تحویل ملک) و 10% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد ( تاریخ تنظیم سند حداکثر 50 روز از تاریخ معامله خواهد بود). مبلغ سپرده شرکت در مزایده در صورت برنده شدن از مبلغ پیش پرداخت کسر و الباقی به حساب شرکت  موتوژن واریز خواهد شد.
 • 3% قیمت پایه باید به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره شبا 14 0190 0000 0010 4921 7350 03 IR  بنام شرکت موتوژن نزد بانک صادرات شعبه دیزل آباد واریز نمایند.
 • در صورت انصراف برنده مزایده، شرکت در تجدید مزایده و یا اعلام نمودن نفر دوم به عنوان برنده مزایده مختار می باشد و مبلغ واریزی فرد انصراف دهنده به عنوان وجه التزام به نفع شرکت موتوژن ضبط خواهد شد.

نحوه دریافت اسناد مزایده:

 • متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده  به صورت حضوری به آدرس شرکت به نشانی تبریز، قراملک، جاده اختصاصی، شرکت موتوژن، کمیسیون معاملات مراجعه نمایند.
 • جهت بازدید از ملک و هماهنگی با شماره 04134459009 تماس حاصل فرمایید.
 • شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را در پاکت درب بسته(پاکت الف و ب) بصورت لاک و مهر شده به همراه اسناد ثبتی برای اشخاص حقوقی و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی به آدرس (تبریز، قراملک، جاده اختصاصی، شرکت موتوژن، طبقه سوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات، سرکار خانم شبنم رضایی) تحویل نمایند.
 • محل بررسی پیشنهادات، کمیسیون معاملات شرکت موتوژن واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی ، شرکت موتوژن کمیسیون معاملات و در تاریخ 1403/03/07 بدون حضور شرکت کنندگان در مزایده خواهد بود. به پیشنهادهای فاقد سپرده، مبهم، ناقص و مشروط و یا پیشنهاداتی که دیرتر از موعد مقرر ارائه شود، ترتیب اثر داده نخواهد داد ولی شرکت موتوژن این اختیار را دارد چنانچه پیشنهادات مشروط را به صرفه و صلاح تشخیص دهد، بپذیرد.

 

کاربریمتراژ متر مربعقیمت پایهشرایط فروشآدرس
تجاری314,35410,592,000,000نقدیتبریز،دروازه تهران، جنب گاراژ راه پیما، محل سابق مبل سناتور، پلاک 1، کدپستی: 5157756683

توضیحات

 

 • با وضعیت موجود، به مساحت 314,35 متر مربع واقع در طبقه 1 
 • بانضمام مغازه منضم قطعه دو تفکیکی به مساحت 96,22 متر واقع در نیم طبقه فوقانی
 • بانضمام واحد تجاری منضم قطعه دو تفکیکی به مساحت 107,41 متر مربع واقع در طبقه دو با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها
 • بانضمام پارکینگ قطعه سوم تفکیکی، به مساحت 211,74 متر مربع واقع در طبقه زیرزمین و انباری تجاری قطعه اول به مساحت 8,19 متر مربع واقع در زیرزمین اول و انباری تجاری قطعه 2 تفکیکی به مساحت 30,37 متر مربع واقع در طبقه زیرزمین اول.