مناقصه آلومینیوم آلیاژی، خرید کارتن کولری و درایو الکتروموتورهای PM

شرکت موتوژن در نظر دارد کارتن کولری و درایو الکتروموتور های PM را از طریق مناقصه و عقد قرارداد و با تجدید مناقصه شمش آلومینیوم آلیاژی را خریداری نماید. لذا شرکت های متقاضی می توانند پیشنهاد قیمت و ضمانت نامه و یا فیش واریزی خود را در این زمینه در پاکت قرار داده و نسبت به ارسال به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران اقدام فرمایند

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ آذر ۰۶, یکشنبه

آگهی مزایده فروش خودرو

شرکت موتوژن در نظر دارد یک دستگاه خودروی کارکرده را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند، لذا از کسانی که مایل به شرکت در این مزایده می باشند دعوت می‌گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت 7 روز کاری از تاریخ انتشارآگهی مزایده از ساعت 9 صبح الی 14 بعدازظهر، جهت دریافت پاکت های مزایده به دفتر بازرگانی شرکت موتوژن مراجعه نمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ آبان ۲۶, پنجشنبه

مناقصه اقلام

شرکت موتوژن در نظر دارد اقلامی را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید. لذا شرکت های متقاضی می توانند پیشنهاد قیمت خود را در این زمینه در پاکت های الف، ب، ج، د قرار داده و جهت دریافت پاکت های مناقصه به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران مراجعه فرمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ آبان ۱۶, دوشنبه

مناقصه عمومی

شرکت موتوژن در نظر دارد دستگاههای ذیل را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید. شرکتهای متقاضی میتوانند پیشنهاد قیمت خود را در این زمینه در پاکتهای الف، ب، ج، د قرارداده و جهت دریافت پاکتهای مناقصه به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران مراجعه فرمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ مهر ۲۴, یکشنبه

مناقصه کوره ذوب آلومینیوم

شرکت موتوژن در نظر دارد نسبت به خرید کوره ذوب آلومینیوم 5 تنی طبق جدول ذیل بصورت مناقصه از شرکت‌های معتبر خریداری نماید. پیشنهاد قیمت خود را در پاکت‌های سربسته الف، ب، ج، د قرار داده برای دریافت پاکت‌های مناقصه به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر تهران مراجعه فرمائید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ مهر ۱۰, یکشنبه

مزایده دمپرسی و آهن آلات

شرکت موتوژن(سهامی عام) در نظر دارد اقلام زیر را از طریق مزایده بفروش برساند. لذا از کسانی که مایل به خرید می‌باشند دعوت می گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت 2 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی مزایده از ساعت 8 صبح الی 14 با واحد فروش ضایعات به شماره تلفن 34480330 - 041 تماس حاصل فرمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ شهریور ۲۹, سه‌شنبه

مناقصه اقلام

شرکت موتوژن در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید. شرکت‌های متقاضی می‌توانند پیشنهاد قیمت خود را در این زمینه در پاکت‌های الف، ب، ج، د قرارداده و جهت دریافت پاکت‌های مناقصه به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران مراجعه فرمایند. 

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ شهریور ۲۷, یکشنبه

مناقصه پرس و فرز

شرکت موتوژن در نظر دارد دستگاههای ذیل را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید. شرکت‌های متقاضی می‌توانند پیشنهاد قیمت خود را در این زمینه در پاکت‌های الف، ب، ج، د قرارداده و جهت دریافت پاکت‌های مناقصه به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران مراجعه فرمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ شهریور ۱۶, چهارشنبه

مزایده ماشین آلات مازاد، اقلام ضایعاتی و مازاد

شرکت موتوژن(سهامی عام) در نظر دارد اقلام زیر را از طریق مزایده بفروش برساند. لذا از کسانی که مایل به خرید می‌باشند دعوت می گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت 5 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی مزایده از ساعت 8 صبح الی 14 با واحد فروش ضایعات به شماره تلفن 34480330 - 041 تماس حاصل فرمایند. 

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ شهریور ۰۶, یکشنبه

مناقصه خرید دستگاه CNC

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮژن در ﻧﻈﺮ دارد دﺳﺘﮕﺎه های ذﯾﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺗﺪارﮐﺎت ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ نموده و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﭘﺎﮐﺖﻫﺎي اﻟﻒ، ب، ج، د ﻗﺮار دهند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ شهریور ۰۳, پنجشنبه