دعوت به همکاری

شرکت موتوژن درنظردارد جهت تکمیل کادر واحد فروش خود درزمینه مدیریت فروش و بازاریابی فروش مستقر درشهرتهران ، از بین واجدین شرایط پس از مصاحبه با شرایط زیر دعوت به همکاری نماید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ شهریور ۳۱, پنجشنبه

مزایده دمپرسی و آهن آلات

شرکت موتوژن(سهامی عام) در نظر دارد اقلام زیر را از طریق مزایده بفروش برساند. لذا از کسانی که مایل به خرید می‌باشند دعوت می گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت 2 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی مزایده از ساعت 8 صبح الی 14 با واحد فروش ضایعات به شماره تلفن 34480330 - 041 تماس حاصل فرمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ شهریور ۲۹, سه‌شنبه

مناقصه اقلام

شرکت موتوژن در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید. شرکت‌های متقاضی می‌توانند پیشنهاد قیمت خود را در این زمینه در پاکت‌های الف، ب، ج، د قرارداده و جهت دریافت پاکت‌های مناقصه به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران مراجعه فرمایند. 

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ شهریور ۲۷, یکشنبه

دعوت به همکاری

شرکت موتوژن درنظر دارد جهت تکمیل کادر خود، از بین واجدین شرایط پس از آزمون کتبی و مصاحبه با شرایط زیر دعوت به همکاری نماید. افراد واجد شرایط می توانند فرم مربوطه را پس از تکمیل حداکثر تا تاریخ 1401/06/24 ازطریق آدرس الکترونیکی hr@motogen.com به این شرکت ارسال نمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ شهریور ۱۷, پنجشنبه

مناقصه پرس و فرز

شرکت موتوژن در نظر دارد دستگاههای ذیل را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید. شرکت‌های متقاضی می‌توانند پیشنهاد قیمت خود را در این زمینه در پاکت‌های الف، ب، ج، د قرارداده و جهت دریافت پاکت‌های مناقصه به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران مراجعه فرمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ شهریور ۱۶, چهارشنبه

بازدید از شرکت نوید سهند و امضا تفاهم نامه همکاری

به گزارش روابط عمومی شرکت موتوژن در مورخه ۶ شهریورماه ۱۴۰۱ مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت موتوژن از مجموعه نوید سهند بازدید به عمل آوردند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ شهریور ۰۹, چهارشنبه

مزایده ماشین آلات مازاد، اقلام ضایعاتی و مازاد

شرکت موتوژن(سهامی عام) در نظر دارد اقلام زیر را از طریق مزایده بفروش برساند. لذا از کسانی که مایل به خرید می‌باشند دعوت می گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت 5 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی مزایده از ساعت 8 صبح الی 14 با واحد فروش ضایعات به شماره تلفن 34480330 - 041 تماس حاصل فرمایند. 

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ شهریور ۰۶, یکشنبه

مناقصه خرید دستگاه CNC

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮژن در ﻧﻈﺮ دارد دﺳﺘﮕﺎه های ذﯾﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺗﺪارﮐﺎت ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ نموده و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﭘﺎﮐﺖﻫﺎي اﻟﻒ، ب، ج، د ﻗﺮار دهند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ شهریور ۰۳, پنجشنبه

بازدید سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (ساتبا)

به گزارش روابط عمومی شرکت موتوژن در مورخه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱ پیرو حضور معان محترم سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) و هیئت همراه در شرکت موتوژن با هدف آشنایی با توانمندی‌ها و پتانسیل تولیدی شرکت، از خطوط تولید و آزمایشگاه ‌های موتوژن بازدید به عمل آمد.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ مرداد ۲۲, شنبه

دعوت به همکاری

شرکت موتوژن در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود، از بین واجدین شرایط پس از آزمون کتبی و مصاحبه با شرایط زیر دعوت به همکاری نماید. متقاضیان باید فرم مربوطه را پس از تکمیل حداکثر تا تاریخ 1401/05/20 از طریق ایمیل به نشانی الکترونیکی hr@motogen.com ارسال نمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ مرداد ۱۲, چهارشنبه